💫 Değişkenler Koşullar ve Döngüler

Java'da değişkenler koşullar ve döngüler

Değişkenler

 • Final, değiştirilemez (const) anlamına gelir

 • Final olursa constructer'da tanımlanması gerekir

 • Hashmap

  • Key ve değer'e göre veri oluşturur

  • <hashmap>.get("A");

  • Örn: "A" için 1, "B" için 2 değeri verir.

Değişken Dönüşümleri

double kesir = 0.0;
int sayi = 1;
String metin = "metin";
sayi = (int) kesir;
metin =

Kesirli Sayıları Formatlama

public static String formatDecimal(Double decimal, int digitNum) {
if (decimal == 0) return "0." + "0".repeat(digitNum - 1);
int lvl = (int) Math.log10(decimal);
String format = lvl >= 0 ? "#".repeat(lvl + 1) : "";
format += lvl - digitNum >= -1 ? "" : "." + "#".repeat(digitNum - lvl - 1);
return new DecimalFormat(format).format(decimal);
}

How to round a number to n decimal places in Java

Değişkenin Tipi Hakkında Bilgi Alma

 • <degisken>.getClass() İle sınıf bilgilerini alabilirsin

 • <arr | arrlist>.getClass().getComponentType() İle alt objelerinin sınıf bilgilerini alabilirsin

Dizi İşlemleri

// Dizi tanımlaması
new <arr>[]{"a", "b", "c"}
// Diziyi listeye ekleme
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
<arrlist>.addAll(<arr>);
<arrlist>.addAll(<index>, <arr>); // Belirli indeksten sonrasına ekleme
// Diziyi parçalama
Arrays.asList(<arr>).subList(<n>, <m>) // n'den m'e kadar (m dahil değil)
// Dizi parçasını ekleme
Collections.addAll(<arrlist>, <arr>);
<arrlist>.addAll(Arrays.asList(<arr>).subList(0, <arr>.length - 2));
// Dönüşümler (generic için çalışmaz)
<arr> = <arrlist>.toArray(<type>::new)
<arrlist> = new ArrayList<>(<arr>)
 • <arr> Array, String[] vs...

 • <arrlist> ArrayList, ArrayList vs...

 • <type> String, Integer vs.

Koşul Yapıları

Yeni Switch Case

String test = switch (type) {
case "formatCode" -> data.formatCode;
case "extension" -> data.extension;
case "type" -> data.type;
case "resolution" -> data.resolution;
case "size" -> data.size;
default -> "";
}

Döngüler

// For each
for (<type> num : <iterable>) {}
<arr>.foreach(<eleman> -> {<işlemler>});
 • <iterable> İçerisinde çok veri barındıran obje

  • Array, Arraylist vs..